มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทําผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระทํา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด และหาคําตอบ เป้นต้น

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ เด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนําผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากรดาน
ขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

          สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

          พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ ครอบครัว

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

          สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู

          สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ  และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

          สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    และ
อัตลักษณที่สถานศึกษา กําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรบปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงาน
ตนสังกัด

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาส คาทอลิกฯ ฟุตบอล อนุบาล เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงทักษะทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจของนักกีฬา พัฒนาการด้านร่างกาย รู้จักควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รางวัลเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" และรู้จักเป็นผู้ให้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาส คาทอลิกฯ ฟุตบอล อนุบาล เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงทักษะทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจของนักกีฬา พัฒนาการด้านร่างกาย รู้จักควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รางวัลเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" และรู้จักเป็นผู้ให้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

แข่งขันเพื่อพัฒนาตนเอง รู้จักจุดยืน และมีเป้าหมายที่ไปให้ถึง มีมิตรภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันในการแข่งขันทักษะวิชการชมรมฆราวาส คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมีการแข่งขันที่เพิ่มเติมในระดับปฐมวัย เช่น ทักษะชีวิต, อ่านคล่อง ฯลฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

แข่งขันเพื่อพัฒนาตนเอง รู้จักจุดยืน และมีเป้าหมายที่ไปให้ถึง มีมิตรภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันในการแข่งขันทักษะวิชการชมรมฆราวาส คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมีการแข่งขันที่เพิ่มเติมในระดับปฐมวัย เช่น ทักษะชีวิต, อ่านคล่อง ฯลฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

ข่าวกิจกรรม Update!

ทำความสะอาด สกัดโควิด-1926 Mar 2020 01:50 - Super User

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 25-3-2563 ได้ดำเนินการทำความสะอาด [ ... ]

แนะแนวจากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี05 Feb 2020 23:28 - Super User

แนะแนวที่เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา - โรงเรียนคณะราษฎร์ [ ... ]

Day Camp ป.1-329 Jan 2020 00:56 - Super User

Day Camp ป.1-3 - ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง รับการฝึกระเบียบวิน [ ... ]

นิทานมหัศจรรย์24 Jan 2020 01:38 - Super User

นิทานมหัศจรรย์ - เรียนรู้ผ่านการเล่านิทาน แสดงบทบาทสมมุต [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ประกาศผลสอบ O-net ป.6 / www.niets.or.th

 

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

22 Jan 2020 23:58 - Super User
openhouse ปทุมวิไล

openhouse ณ โรงเรียนปทุมวิไล - แนะนำ แนะแนวให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://goo.gl/maps/B1N5BCftha22  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2562

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Christmas 2562

26-12-2019 Hits:841 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Christmas 2562

Christmas - กิจกรรมวันคริสต์มาส - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อส่งมอบความสุข...

Read more

กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 15

20-12-2019 Hits:793 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 15

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 - ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - แข่งขั...

Read more

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้

16-12-2019 Hits:758 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส - ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ -...

Read more

กีฬาสัมพันธ์ช่วงชั้นที่ 1

14-12-2019 Hits:704 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสัมพันธ์ช่วงชั้นที่ 1

กีฬาสัมพันธ์-ฟุตบาล-ช่วงชั้นที่ 1- ในชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - "รู...

Read more

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

14-12-2019 Hits:756 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

กำกับ ติดตาม จินตคณิต 12-12-2562 - ฝึกคิดเลขให้เร็วตามจินตนาการ โดยใช้ลูกคิดในการฝึกฝน ด้วยกระบวนก...

Read more

เข้าค่ายลูกเสือป.4-6

30-11-2019 Hits:1142 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เข้าค่ายลูกเสือป.4-6

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 - นักเรียนได้ฝึกฝนระเบียบวินัย, รู้จักก...

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

30-11-2019 Hits:868 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันวชิราวุธ - วันวชิราวุธถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช...

Read more

ลอยกระทง

16-11-2019 Hits:930 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง - เป็นกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำเป็นกร...

Read more

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

16-11-2019 Hits:896 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

กำกับ ติดตาม Brain Balancing - ฝึกกระบวนการคิดเลขเร็วโดยใช้จินตคณิต ฝึกซ้ำๆ ฝึกบ่อยๆ และสามารถนำไป...

Read more

วจนพิธีกรรม

16-11-2019 Hits:937 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วจนพิธีกรรม

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา - เปิดเทอม 2 ปี 2562 เริ่มด้วยการขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ให้แม...

Read more

ศิลปหัตถกรรม 69

05-10-2019 Hits:1260 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ศิลปหัตถกรรม 69

แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 - นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรง...

Read more

Science Camp

05-10-2019 Hits:1043 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Science Camp

Science Camp - Fountain Tree Resort - 27-28 September 2019 - นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลอง การใช...

Read more

มอบเกียรติ D.A.R.E.

27-09-2019 Hits:991 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

มอบเกียรติ D.A.R.E.

มอบเกียรติบัตร D.A.R.E. - การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย - ขอ...

Read more

วิชาการคาทอลิกครั้งที่ 17

15-09-2019 Hits:1362 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วิชาการคาทอลิกครั้งที่ 17

แข่งขันวิชาการคาทอลิก ครั้งที่ 17 ของชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา -...

Read more

ทัศนศึกษา อ.3

10-09-2019 Hits:1112 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษา อ.3

ทัศนศึกษา อ.3 - Fun*rium -  เรียนรู้นอกสถานที่อย่างมีความสุข สนุกสนาน รวมถึงความมีระเบียบวินั...

Read more

ทัศนศึกษาป.1-2

10-09-2019 Hits:1269 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษาป.1-2

ทัศนศึกษา ป.1-2 : Bangkok Sea Life Ocean World 9-9-2019 : นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้ร่...

Read more

ทัศนศึกษาป.3-6

05-09-2019 Hits:1412 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษาป.3-6

ทัศนศึกษา ป.3-6 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : The NATIONAL MEMORIAL และสวนน้ำ : นักเรียนได้เรียนรู้ประวั...

Read more

กีฬาสี 2-62-(2)

02-09-2019 Hits:1167 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 2-62-(2)

กีฬาสีวันที่ 2 - ฝนตก!!! - ปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แต่เด็กๆได้ให้ความร่วมมือ และสนุกสนาน "รู้แพ้ รู...

Read more

กีฬาสี 2-62

31-08-2019 Hits:1330 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 2-62

กีฬาสีวันที่ 2 - ฝนตก!!! - ปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แต่เด็กๆได้ให้ความร่วมมือ และสนุกสนาน "รู้แพ้ รู...

Read more

กีฬาสี 1-62

30-08-2019 Hits:1279 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 1-62

กีฬาสี วันที่ 1 - ออกกำลังกาย พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ ให้มีความสุขสดชื่น ทั้งทางร่างกาย แ...

Read more

D.A.R.E.

30-08-2019 Hits:1145 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

D.A.R.E.

เรียนรู้กับครู D.A.R.E. - รู้จักการเรียนรู้ที่จะปฎิเสธยาเสพติด เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม และฝึกฝนกับคร...

Read more

รณรงค์โรคอ้วน

30-08-2019 Hits:1092 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รณรงค์โรคอ้วน

วิทยากรจากอนามัย บางเดื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ "โรคอ้วน" ออกกำลังกายลดโรคอ้วนในเด็กนักเรียน รู้จัก ...

Read more

วันแม่

09-08-2019 Hits:1167 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันแม่

กิจกรรมวันแม่ - บรรยายธรรม หัวข้อ "พระคุณแม่" โดย พระมหาปรีชา  ถิรเมธี (ผู้ช่วยเลขานุการโรงเร...

Read more

ลูกเสือสำรองแห่งชาติ

08-08-2019 Hits:1316 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ลูกเสือสำรองแห่งชาติ

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st NATIONAL CUBOREE 2019, THAILAND 5-6 สิงหาคม 2562) ณ ...

Read more

วันภาษาไทย

27-07-2019 Hits:1274 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ภาษาไทย ได้แก่ การจัดป้ายนิ...

Read more

ถวายพระพร ร.10

25-07-2019 Hits:1291 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ถวายพระพร ร.10

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร - ...

Read more

"ปันยิ้ม" (โคเออร์)

25-07-2019 Hits:1337 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

"ปันยิ้ม" (โคเออร์)

ร่วมทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย เพื่อเพิ่มรอยยิ้มด้วยการ "ปันอิ่ม" แก่ผู้ยากไร้ จากสำนักงานค...

Read more

แห่เทียนพรรษา

13-07-2019 Hits:1410 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา - เข้าวัด ทำบุญ ได้บุญ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ศรัทธา และส่งเสริมความ...

Read more

เบ๊นโบ๊ท

12-07-2019 Hits:1436 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เบ๊นโบ๊ท

เบ๊นโบ๊ท - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบการแสดงละครหุ่น สื่อการสอน ทั้งหมด 2 เรื่อง คือ 1.เรื่อ...

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

12-07-2019 Hits:1380 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน - ตรวจเอกสารงานธุรการ, กำกับติดตามอาหารเสริม (นม), นโยบายเรียนฟรี 15 ปี - ให้คำ...

Read more

บำเพ็ญประโยชน์

04-07-2019 Hits:2141 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

บำเพ็ญประโยชน์

บำเพ็ญประโยชน์ - ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ รู้จักทำงานเป็นทีม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง รู้จัก "ใ...

Read more

ทบทวนคำปฎิญาณ

04-07-2019 Hits:1464 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทบทวนคำปฎิญาณ

วันสถาปนาลูกเสือ 1-7-2562 - พิธีทบทวนคำปฎิญาณ - ฝึกฝนวินัย รักชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ - บำเพ็...

Read more

วันสุนทรภู่

26-06-2019 Hits:1649 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ - ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกสนาน แต่งตัวเลียนแบบวรรณกรรมของไทย กวีเอกที่โลกย...

Read more

ต่อต้านยาเสพติด

26-06-2019 Hits:1586 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - นักเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ร่วมกันรณรงค์ต่...

Read more

วาดภาพระบายสีสุนทรภู่

22-06-2019 Hits:1676 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วาดภาพระบายสีสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ - วาดภาพระบายสี, คัดลายมือ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีลายมือสวย ระบายสีเก่งๆ เพื่อพัฒนาไป...

Read more

English Activity Day

18-06-2019 Hits:1562 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

English Activity Day

English Activity Day - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา - ทำทุกกิจกรรมด้วยภาษาอังกฤษทั้งวัน ร้องเพลง เ...

Read more

อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

17-06-2019 Hits:1559 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

อบรม พัฒนาความรู้เฉพาะทางปฎิบัติ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำ...

Read more

รับน้องใหม่

17-06-2019 Hits:1590 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รับน้องใหม่

รับน้องใหม่ - สร้างความสนุก รื่นเริง ให้เด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่ในปีการศึกษานี้ สร้างเป็นฐาน...

Read more

ไหว้ครู

17-06-2019 Hits:1533 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ไหว้ครู

ไหว้ครู - ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ฝึกฝนความกตัญญูกตเวที เสริมสร้างชีวิตให้มั่นคง - ครูเป็นเหมือนเรือจ้า...

Read more

เลือกตั้ง

17-06-2019 Hits:1572 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เลือกตั้ง

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปพิชญา มะณีสา (ข้าวฟ่าง) ป...

Read more

ตรวจสุขภาพครู

16-06-2019 Hits:1504 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ตรวจสุขภาพครู

บริการตรวจสุขภาพคุณครู - เช็คความดัน สายตา เส้นประสาท หัวเข่า โรคอ้วน ฯลฯ - ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่...

Read more

ประชุมกรรมการบริหาร

16-06-2019 Hits:3516 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ประชุมกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย - บริหารแบบมีส่วนร่วม - สร้างความเข้าใจ ...

Read more

เทคนิคการสอนปฐมวัย

16-06-2019 Hits:1592 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เทคนิคการสอนปฐมวัย

บรรยายเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ โดย ดร.สมยศ พงษ์ศิริพัฒน์ เป็นคนดี...

Read more

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

25-04-2019 Hits:1783 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

อบรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net : ให้รู้จุดอ่อนของมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตร...

Read more

Engฯ Activity MBK

25-04-2019 Hits:1733 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Engฯ Activity MBK

เรียนรู้นอกสถานที่ MBK มาบุญครอง กิจกรรมดีๆ English Activity ที่นักเรียนได้ฝึกฝนจริงๆ นำไปใช้คุยกั...

Read more

ดนตรีคีย์บอร์ด

25-04-2019 Hits:1996 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ดนตรีคีย์บอร์ด

ฝึกฝนดนตรี โดยใช้ Keyboard เป็นพื้นฐาน ฝึกการอ่านโน้ต จับคอร์ด ร้องเพลงให้มีความสุข มีบรรทัด 5 เส้...

Read more

อ่านคล่อง

25-04-2019 Hits:1685 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

อ่านคล่อง

ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน อ่านออกเสียงให้ถูกอักขระทางด้านภาษาไทย อ่านออกเสียงให้ชัดเจน เพื่อ...

Read more

ทดลองวิทยาศาสตร์

25-04-2019 Hits:2375 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทดลองวิทยาศาสตร์

สงสัย ? ทดลอง ฝึกฝนเสมอๆ เพื่อหาคำตอบ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เด็กๆ เพื่อหาคำตอบที่สงสั...

Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

25-04-2019 Hits:1703 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

ชี้แจง แนะนำ กฎระเบียบ นโยบายของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ รวมถึงนักเรียนอนุบาล...

Read more

จินตคณิต

24-04-2019 Hits:1701 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

จินตคณิต

ฝึกคิดคำนวนโดยใช้จินตคณิต โดยใช้ลูกคิด ให้คิดเลขได้เร็ว ต้องอาศัยเวลาในการฝึกในแต่ละระดับ ค่อยเป็น...

Read more

ศิลปะ

24-04-2019 Hits:1624 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ศิลปะ

เหนียวๆ หนืดๆ ยืดๆได้ นำมาสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างไร ?  ฝึกฝนปะติมากรรม ปั้น ทุบ คลึง ตั้งแต่เ...

Read more

คอมพิวเตอร์

24-04-2019 Hits:1702 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

คอมพิวเตอร์

ฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยี ใช้ความรู้ให้ถูกทาง เริ่มจากพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ คือ Hardware และ Soft...

Read more

ว่ายน้ำ Swimming

24-04-2019 Hits:1683 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ว่ายน้ำ Swimming

ออกกำลังกาย "ว่ายน้ำ" สร้างร่างกายให้แข็งแรงในทุกสัดส่วนของร่างกาย ฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน เพื่อให้เก...

Read more

Engฯ Activity Lotus

24-04-2019 Hits:1714 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Engฯ Activity Lotus

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และใช้ทักษะทางภาษ...

Read more

ฟุตซอล

24-04-2019 Hits:1658 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ฟุตซอล

ฝึกฝนทักษะกีฬาฟุตบอล ออกกำลังกายให้มีสุขภาพดี ฝึกความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม สร้างภูมิคุ้มกันให้กั...

Read more

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

24-04-2019 Hits:1778 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ให้หนูตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ให้บุญรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ เ...

Read more

EngLish Activity

24-04-2019 Hits:1710 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

EngLish Activity

กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนผ่อนคลาย และสนุกสนาน รู้จักประดิษฐ์ และใช้ความคิดขอ...

Read more

ผู้บริหารและครูดีเด่น

24-04-2019 Hits:1369 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ผู้บริหารและครูดีเด่น

รับรางวัลผู้บริหาร และครูดีเด่น โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีนี้...

Read more